Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.05.2021 14 maja 2021

Starszy specjalista w Oddziale Granicznym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 76846 Data publikacji: 12 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Wymiar etatu: 1/2) Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Oddziale Granicznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonuje graniczną kontrolę fitosanitarną przesyłek roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów
 • wydaje z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora decyzje w sprawie postępowania z importowaną przesyłką
 • pobiera próby i przeprowadza badania organoleptyczne i laboratoryjne, w celu określenia zdrowotności towarów importowanych
 • wystawia obciążenia finansowe za przeprowadzoną graniczną kontrolę fitosanitarną i wydane paszporty roślin
 • pracuje w systemach informatycznych (EZD, TRACES, ZSIORiN)

Warunki pracy:

  • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej.
  • Inspekcje przeprowadza się w warunkach magazynowych na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ruchu towarowym, pasażerskim i pocztowym (WER Poczty Polskiej).
  • Występuje wysiłek fizyczny przy pobieraniu i przenoszeniu prób.
  • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa.
  • W pracowni laboratoryjnej oddziału wykonuje się podstawowe badania laboratoryjne pobranych prób.
  • Siedziba oddziału mieści się na parterze piętrowego budynku.
  • Toaleta dostępna na miejscu.
  • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax.
  • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.
  • W pracowni laboratoryjnej oddziału znajdują się sprzęt laboratoryjny (mikroskopy, binokulary, wagi, sita itp.).
  • Przejazd do kontroli zgłoszonych przesyłek odbywa się komunikacją miejską.


ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Rzetelność, organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • Radzenie sobie z presją, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Status urzędowego inspektora
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 20.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.

  • W celu ułatwienia kontaktu - prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej.

  • Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

  • Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy.

  • CV i list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata.

  • GOTOWE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STONIE INTERNETOWEJ WIORiN W WARSZAWIE, POD ADRESEM: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony