Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 137581 Data publikacji: 13 maja 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Finansowym.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • ewidencjonuje operacje gospodarcze w systemie finansowo-księgowym w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych oraz z operacji finansowych,
 • sporządza zapotrzebowania, harmonogramy wydatków, sprawozdania w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, w celu realizacji planu finansowego oraz w celu prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzi ewidencję księgową zaangażowania z tytułu wydatków oraz innych dyspozycji na podstawie, których dokonywane są płatności w celu zapewnienia zgodnych z przepisami prawa zapisów księgowych. Przeprowadza bieżącą analizę zapisów księgowych na kontach analitycznych dotyczących planu, wydatków i zaangażowania oraz sporządza informacje i zestawienia o zaangażowaniu,
 • sporządza deklaracje dla podatku od towarów i usług w celu prawidłowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • przygotowuje przelewy, generuje wyciągi, zestawienia w systemie bankowości elektronicznej NBE w celu realizacji operacji bankowych
 • prowadzi obsługę kasową w tym dewizową w celu prawidłowej realizacji powierzonych zadań,
 • sprawdza otrzymane dowody księgowe pod względem formalno-rachunkowym, w celu przekazania ich do zatwierdzenia w ewidencji księgowej.

Warunki pracy:

  • praca administracyjno-biurowa,

  • praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

  • praca pod presją czasu,

  • praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami.00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe profilowe (ekonomia lub finanse i rachunkowość) lub dowolne wyższe
  i przeszkolenie z zakresu finansów publicznych, rachunkowości lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych oraz minimum rok
  w administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ww. przepisów prawa,
 • znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.",
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Znajomość obsługi systemu finansowo-księgowego PROBIT,
 • umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP oraz TREZOR,
 • efektywna komunikacja,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętność dostosowania się do zmian,
 • umiejętność przekazania informacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/ kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 21.05.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.


Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do urzędu. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych
w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru,
o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem.


Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II nr 11”.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony