Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Główny Specjalista w Wydziale Nadzoru nad Realizacją Inwestycji - Warszawa

Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KZGW Data publikacji: 22 maja 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Woda: Melioracje i urządzenia wodne
Budownictwo i architektura: Instalacje, eksploatacja budynków, Projektowanie budynków, nadzór nad budową

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
• wsparcie merytoryczne jednostek PGW Wody Polskie w zakresie technicznym oraz prowadzenia inwestycji dotyczących budowli hydrotechnicznych,
• udział w kompleksowym rozwiązywaniu kluczowych problemów technicznych w obszarze gospodarki wodnej i budownictwa wodnego,
• opiniowanie przedinwestycyjnych prac studialnych, analitycznych, koncepcyjnych i projektowych dla planowanych inwestycji PGW Wody Polskie,
• prowadzenie monitoringu realizacji rzeczowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni i jednostki realizujące projekty na potrzeby prowadzenia działań     zmierzających do minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk oraz wizyt kontrolnych na budowie,
• nadzór nad prawidłowością realizacji zadań inwestycyjnych będących w kompetencjach regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni i jednostek realizujących projekty,
• identyfikowanie ryzyk możliwych do zaistnienia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót budowlanych,
• weryfikowanie i opiniowanie sprawozdań okresowych przekazywanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni i jednostki realizujące projekty,
• ocenę i weryfikację, pod względem technicznym, opisów przedmiotu zamówienia dla zadań inwestycyjnych oraz nadzór nad przygotowaniem przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni i jednostki realizujące projekty zamówień publicznych,
• opiniowanie projektów aktów prawnych, programów, wytycznych i innych dokumentów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
• posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewne,
• ma minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia,
• zna przepisy ustaw: Prawo budowlane z uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych oraz ustawy o wyrobach budowlanych, Prawo Wodne, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień    Publicznych,
• posługuje się narzędziami pakietu MS Office oraz AutoCAD lub pokrewne,
• posiada wiedzę w zakresie procesu inwestycyjnego oraz zarządzania projektami,
• posiada prawo jazdy kategorii B.


DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość programów: ArcGIS, RODOS lub pokrewne
 • uprawnienia budowlane

Oferujemy

 • umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
 • dofinansowanie opieki zdrowotnej,
 • grupowe ubezpieczenie na życie na korzystnych warunkach,
 • możliwość ubezpieczenia dzieci i wnuków,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • niskooprocentowaną pożyczkę na cele mieszkaniowe,
 • paczki mikołajkowe dla dzieci,
 • dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą”,
 • pokoje gościnne w atrakcyjnych lokalizacjach,
 • specjalistyczne szkolenia i możliwość dofinansowania studiów,
 • naukę języków – dostęp do platformy eTutor,
 • 2 dodatkowe dni wolne w roku dla niepalących.

Inne informacje

Termin nadsyłania aplikacji do 14 czerwca 2024 r.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,  lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z  prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.


Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony