Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Starszy specjalista w Jednostce Realizacji Projektu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: RZGW Worcław Data publikacji: 07 lutego 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy wyłanianiu wykonawców prac projektowych i robót budowlano-montażowych oraz usług niezbędnych do realizacji zadań w ramach Projektów,
 • udział w:
- pracach komisji przetargowych,
- koordynacji realizacji robót budowlanych i prac projektowych w ramach Projektów,
- bieżącym rozliczaniu inwestycji, sporządzaniu raportów i sprawozdań,
- odbiorze opracowań projektowych,
 • współuczestniczenie w zlecaniu robót i usług, opracowywaniu i uzgadnianiu projektów umów,
 • współpracę z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi zwłaszcza pod kątem udzielania informacji o realizacji inwestycji oraz raportowania ich zaawansowania rzeczowego i finansowego, sporządzanie analiz i zestawień,
 • prowadzenie korespondencji związanej z bieżącą obsługą inwestycji,
 • wykonywanie bieżących czynności technicznych związanych z obsługą administracyjno-biurową inwestycji.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, gospodarka wodna,
 • ma minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania lub realizacji inwestycji w obszarze hydrotechniki, budownictwa lub gospodarki wodnej,
 • potrafi opracowywać dokumentację przetargową m. in. OPZ, PFU, założenia do SWZ, analizę potrzeb i wymagań itp.,
 • zna przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi redagować pisma i teksty.
 
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość programów kosztorysowych,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy

• umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Inne informacje

Termin nadsyłania aplikacji do 6 marca 2023 roku.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
2.     Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
3.     Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
5.     Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.
6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,  lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z  prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8.     Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.


Wody Polskie zatrudniają ponad 6000 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony