Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. realizacji zadań inwestycyjnych i komunikacji społecznej projektów

Pracodawca: PGW Wody Polskie Numer referencyjny: SDRZIKSP Data publikacji: 14 lipca 2020 Lokalizacja: Warszawa - Cała Polska Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami, Zarządzanie wodą w mieście
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • realizację zadań inwestycyjnych oraz komunikację społeczną w projektach strategicznych w zakresie operacyjnym zgodnym z właściwością działań Wydziału, m.in.:
 • wsparcie realizacji wyznaczonych zadań inwestycyjnych, wykonania i planowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji;
 • wsparcie przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji prowadzonych w Wydziale projektów;
 • wsparcie w analizie, wprowadzaniu i egzekwowaniu standardów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w projektach oraz programach;
 • wsparcie egzekwowania i koordynacji wdrażania realizacji Planu Komunikacji w dwóch aspektach: komunikacji operacyjnej w obrębie projektu (pomiędzy realizatorami projektu) oraz komunikacji o projekcie (w relacjach z interesariuszami);
 • wsparcie prowadzenia i nadzorowania obiegu dokumentacji.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • jest absolwentem lub studentem ostatniego roku studiów magisterskich/inżynierskich/licencjackich oraz posada minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe;
 • posiada znajomość zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego;
 • sprawnie posługuje się oprogramowaniem pakietu MS Office;
 • zna przepisy: prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych;
 • wykazuje podstawową znajomość: kodeksu postępowania administracyjnego, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, prawa wodnego;
 • potrafi zarządzać projektami oraz komunikacją w projekcie.
 

DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki,
 • Wczasy "pod gruszą",
 • Bazy noclegowe w całym kraju,
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
 • Dofinansowanie do karty sportowej,
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę,
 • Pracę, która ma znaczenie.

Inne informacje

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.


Oferty należy przesyłać w terminie do: 7.08.2020r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Informacje o pracodawcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Odpowiada za opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju, projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.

Do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy również sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej; reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony