Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami

Pracodawca: PGW Wody Polskie Numer referencyjny: planowanie w gospodarowaniu wodami_gliwice Data publikacji: 19 marca 2020 Lokalizacja: Gliwice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Udział w realizacji spraw związanych z opracowaniem dokumentów planistycznych wynikających  z konieczności wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
 • Udział w prowadzeniu spraw dotyczących kształtowania i ochrony zasobów ilościowych i jakościowych wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Sporządzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami wynikających z zapisów Prawa wodnego.
 • Udział w programach międzynarodowych dotyczących gospodarki wodnej oraz udział we współpracy na wodach granicznych, w zakresie właściwości wydziału.
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji  oraz danych dostarczanych przez jednostki PGW WP Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz inne jednostki zewnętrzne na potrzeby opracowania dokumentów planistycznych i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
 • Wspomaganie w przygotowywaniu wystąpień publicznych o tematyce związanej z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.
 • Udział w opiniowaniu dokumentów opracowywanych przez jednostki PGW WP i wykonawców zewnętrznych na potrzeby przygotowywania dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej.
 • Uzgadnianie projektów rozporządzeń dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęć wody obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.
 • Opiniowanie projektów uchwał w sprawie wyznaczenia kąpieliska.
 • Udział w wykonywaniu innych zadań związanych z właściwościami merytorycznymi Wydziału.


Gliwice
ul. Sienkiewicza 2

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych, hydrologii, hydrogeologii  
 • MS Excel
 • MS Power Point
 • MS Access
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów wynikających z Ustawy Prawo wodne , Ustawy o ochronie środowiska
 • Operatywność, komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność logicznego formułowania myśli
 • Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu

Oferujemy

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju,

Inne informacje

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom,prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ przez stronę Pracodwacy (poniżej)

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.05.2020r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Informacje o pracodawcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Odpowiada za opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju, projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.

Do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy również sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej; reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony