Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Taryf

Pracodawca: PGW Wody Polskie Numer referencyjny: taryfy_gliwice Data publikacji: 19 marca 2020 Lokalizacja: Gliwice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami, Dystrybucja, wodociągi

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zatwierdzania taryf
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie opiniowania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wymierzaniem kar
 • w przedmiocie stosowania taryf z naruszeniem przepisów
 • Prowadzenie analiz porównawczych w zakresie struktur cen i stawek opłat w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Udzielanie informacji odbiorcom usług m.in. o cenach dostaw wody i odbioru ścieków w zatwierdzonych taryfach
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej wydziału
 • Udział w przygotowywaniu, w zakresie wydziału materiałów do archiwum zakładowego
 • Bieżące monitorowanie i kompletowanie wprowadzanych i zmienianych, stosowanych w wydziale, wszelkich przepisów prawnych, w tym przepisów wewnętrznych oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Roczne doświadczenie zawodowe
 • Znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich stosowanie w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office, komputera i urządzeń biurowych
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju
 • dofinansowanie do karty sportowej

Inne informacje

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ przez stronę Pracodawcy (poniżej)

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.05.2020r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                                z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Informacje o pracodawcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Odpowiada za opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju, projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.

Do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy również sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej; reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony