Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

Starszy specjalista ds. Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: PGW Wody Polskie Numer referencyjny: KPŚ Data publikacji: 19 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami, Oczyszczanie ścieków

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • wykonywanie zadań związanych z prawidłowym wdrożeniem dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu wymaganych ustawą Prawo wodne sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz aktualizacji tego programu (aKPOŚK),
 • współpracę w opracowywaniu raportów do Komisji Europejskiej w zakresie spełnienia wymagań dotyczących wdrażania dyrektywy 91/271/EWG,
 • opiniowanie dokumentów, raportów i ekspertyz z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych,
 • rozpatrywanie wniosków, zapytań i interpelacji poselskich w zakresie wykonywanych zadań,
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie właściwości stanowiska pracy, w celu tworzenia właściwych instrumentów prawnych,
 • udział w pracach międzynarodowych i krajowych grup roboczych utworzonych na potrzeby wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,
 • przygotowywanie odpowiedzi i dokumentów w ramach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach związanych z gospodarką wodną,  
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Dyrektywa Rady 91/271/EWG, 
 • zna rozporządzenia: W sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz W sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • zna rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie w sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
 • posiada minimum 3 lat doświadczenia zawodowego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • działa skutecznie pod presją czasu,
 • dobrze organizuje własną pracę.

    DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość na poziomie podstawowym:
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
 • Ustawy o odpadach (w zakresie komunalnych osadów ściekowych),
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów (w zakresie odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków komunalnych).

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • unormowane godziny pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00,
 • rozwój zawodowy i udział w szkoleniach,
 • dofinanasowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do pakietów sportowych,
 • możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • preferencyjne warunki korzystania z bazy noclegowej na terenie całego kraju.

Inne informacje

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Odpowiada za opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju, projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.

Do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy również sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej; reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony