Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Starszy specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: PGW Wody Polskie Numer referencyjny: KPC Data publikacji: 09 marca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • monitorowanie bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji, komunikatów i raportów o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej z uwzględnieniem gospodarki na Obiektach Hydrotechnicznych w kraju oraz o zjawiskach lodowych,
 • udział w działaniach Wód Polskich w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniem powodziowym w skali kraju,
 • prowadzenie spraw związanych z gotowością Centrum Operacyjnego do wykonywania zadań operacyjnych związanych z ochroną  przeciwpowodziową,
 • współpracę z organami administracji publicznej, administracji rządowej i samorządowej oraz zainteresowanymi podmiotami w zakresie prowadzonych spraw,
 • współpracę z Ministerstwem właściwym ds. gospodarki wodnej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,
 • współpracę z instytucjami naukowymi i badawczymi zajmującymi się gospodarką wodną,
 • prowadzenie spraw związanych z gotowością Centrum Operacyjnego do wykonywania zdań przeciwpowodziowych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje poselskie, pisma, skargi i wnioski,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i normatywnych.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrologii, geografii, zarządzania kryzysowego lub pokrewne,
 • posiada minimum 3 lata doświadczenia w obszarze gospodarki wodnej,
 • zna przepisy ustaw i aktów prawnych: Prawo wodne, o zarządzaniu kryzysowym, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • umiejętnie posługuje się aplikacjami pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
 • myśli analitycznie, umiejętnie pisze i redaguje teksty,
 • dobrze organizuje pracę własną,
 • skutecznie działa pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • unormowane godziny pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00,
 • rozwój zawodowy i udział w szkoleniach,
 • dofinanasowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do pakietów sportowych,
 • możliwość korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • preferencyjne warunki korzystania z bazy noclegowej na terenie całego kraju.

Inne informacje

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. eRecruiter, a także podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,  lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z  prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód. Odpowiada za opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju, projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.

Do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy również sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej; reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony