Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Bydgoszczy Numer referencyjny: 116993 Data publikacji: 06 marca 2023 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem obszarów Natura 2000, w tym dotyczących opracowywania planów zadań ochronnych oraz realizacji wynikających z nich działań, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk.
 • Prowadzi postępowania dotyczące wydawania postanowień w sprawie stwierdzenia konieczności lub jej braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania opinii w zakresie przyrodniczym w ramach postępowań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, szkód w środowisku oraz udostępniania informacji o środowisku.
 • Prowadzi postępowania dotyczące inwazyjnych gatunków obcych.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji, w której nakazuje, w zależności od potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych dla działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, które zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.
 • Podejmuje działania w celu zapewnienia trwałego zachowania siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w celu zapewnienia trwałego zachowania tych siedlisk, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy ich stanu ochrony.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji dotyczących odstępstw od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach oraz cofanie zezwoleń w przypadkach niespełnienia zawartych w decyzji warunków.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem rezerwatów przyrody, w tym dotyczące opracowywania planów ochrony oraz realizacji wynikających z nich działań.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h.
 • Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze.
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.
 • Praca w terenie – w trudnych warunkach, tj. lasy, tereny podmokłe.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane: biologia; zoologia, zootechnika, ochrona środowiska; leśnictwo; rolnictwo, architektura krajobrazu.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w tym staż, związane z ochroną środowiska, ochroną zasobów przyrodniczych lub w administracji.
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody.
 • Wiedza przyrodnicza w zakresie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i grzybów podlegających ochronie i ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania form przyrody.
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).
 • Znajomość inwazyjnych gatunków obcych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Znajomość systemu GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 21.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz/wzory-oswiadczen .

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Bydgoszczy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony