Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.03.2024 01 marca 2024

Inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 131131 Data publikacji: 06 grudnia 2023 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, opinie co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 względnie jego odmowy;
 • Nadzoruje wykonywanie kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami oraz prowadzi związaną z tym sprawozdawczość;
 • Monitoruje stan nowo utworzonych siedlisk przyrodniczych w ramach realizowanej kompensacji;
 • Analizuje pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami opracowywanie projekty planów ochrony i plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
 • Uczestniczy w spotkaniach z zainteresowanymi osobami i podmiotami biorącymi udział w pracach związanych ze sporządzaniem projektów planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
 • Bierze udział w znakowaniu obszarów Natura 2000 tablicami informującymi o formie ochrony;
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków krajowych lub funduszy UE;
 • Współuczestniczy w procedurze ocen strategicznych, związanych z uzgodnieniem planu urządzania lasu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w ramach analizy prognoz oddziaływania przedmiotowych dokumentów sektorowych na cele ochrony obszarów Natura 2000;
 • Współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania kompleksowej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszary Natura 2000.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca w terenie;
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Stanowisko zagrożone korupcją;
 • Permamentna obsługa klienta zewnętrznego;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • Brak klimatyzacji.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego ochrona środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza w zakresie znajomości funkcjonowania ekosystemów, rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 16.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony