Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 106662 Data publikacji: 21 września 2022 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów planistycznych i strategicznych szczebla wojewódzkiego i gminnego, sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;;
 • Opiniowanie w zakresie wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju projektów dokumentów planistycznych i strategicznych szczebla wojewódzkiego i gminnego, sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • Uzgadnianie w zakresie ochrony przyrody projektów dokumentów planistycznych, tj. planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Udział w postępowaniu transgranicznym w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy projektów dokumentów opracowywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których skutki realizacji mogą oddziaływać na jej terytorium. Zapewnienie udziału społeczeństwa i przygotowanie projektów stanowisk dotyczących projektów przedmiotowych dokumentów.

66-400 Gorzów Wielkopolski Ul. Jagiellończyka 13

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe gospodarka przestrzenna, urbanistyka, ochrona środowiska, geografia
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zagospodarowaniem przestrzennym
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;;
 • Zdolność do całościowych i wielowątkowych analiz zagadnień przestrzennych;
 • Umiejętności interpersonalne i negocjacyjne;
 • Umiejętności posługiwania się prawem Unii Europejskiej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe studia podyplomowe z zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość prawa materialnego i formalnego;
 • Zdolność interpretowania różnorodnych przepisów.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 01.10.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony