Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 131118 Data publikacji: 05 grudnia 2023 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów planistycznych i strategicznych szczebla wojewódzkiego i gminnego, sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 • Opiniuje projekty strategii rozwoju, polityk, planów lub gminnych programów rewitalizacji;
 • Uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/planów ogólnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Formułuje wnioski i opiniuje projekt audytu krajobrazowego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/planów ogólnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. uchwał reklamowych;
 • Uzgadnia projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa, projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/planów ogólnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów chronionych.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno biurowa;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie;
 • Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę;
 • Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku i I piętrze;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • Brak klimatyzacji.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe gospodarka przestrzenna, urbanistyka, ochrona środowiska, geografia;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej;
 • Zdolność do całościowych i wielowątkowych analiz zagadnień przestrzennych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki;
 • Znajomość prawa materialnego i formalnego;
 • Zdolność interpretowania różnorodnych przepisów.
 • Umiejętności interpersonalne i negocjacyjne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 15.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony