Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.11.2022 26 listopada 2022

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 102811 Data publikacji: 19 lipca 2022 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczenie w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanych przedsięwzięć w zakresie oceny ich wpływu na formy ochrony przyrody;
 • Prowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000 zgodnie z rozdziałem 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Przygotowywanie projektów uzgodnień w formie postanowień lub pism w trybie "milczącej zgody" w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do form ochrony przyrody
 • Przygotowywanie projektów uzgodnień w formie postanowień lub pism w trybie "milczącej zgody" w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do form ochrony przyrody
 • Przygotowywanie opinii do wniosków organów jednostek samorządowych dotyczących zamiaru realizacji inwestycji mieszkaniowej;
 • Przygotowywanie projektów uzgodnień lub decyzji w sprawie działań na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych, a także w obrębie cieków naturalnych, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

66-400 Gorzów Wielkopolski Ul. Jagiellończyka 13

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie ochrona środowiska, leśnictwo
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza na temat ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz zasad ich funkcjonowania;
 • Ogólna wiedza na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i powiązań pomiędzy poszczególnymi jego elementami z uwzględnieniem struktur społeczno - ekonomicznych.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. "B".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Umiejętność obsługi komputera -MS Office.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 18.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminach telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Oferty niekompletne, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  887 101 300.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony