Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Główny specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 103716 Data publikacji: 03 sierpnia 2022 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; ponadto weryfikuje karty informacyjne przedsięwzięcia oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w postępowaniach prowadzonych na tym stanowisku oraz na pozostałych stanowiskach prowadzących tego rodzaju postępowania;
 • przygotowuje projekt postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określającego warunki jego realizacji;
 • przygotowuje opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • prowadzi postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo wodne; Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność planowania działań i organizowania pracy własnej;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • Podstawowa wiedza i sprawność w zakresie ogólnie używanych programów komputerowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko.

Oferujemy

Oferujemy:
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia w zakresie stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 19.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oświadczenia oraz klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/oswiadczenia-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-sluzbie-cywilnej

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy.
Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.
Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony