Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

Główny specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 78003 Data publikacji: 10 maja 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie planu zadań ochronnych oraz projekty planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 i realizuje ustalenia wynikające z ww. zarządzeń i planów ochrony;
 • Inicjuje działania gwarantujące uniknięcie na obszarze ostoi NATURA 2000 pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków jak również uniknięcie płoszenia gatunków, dla których został wyznaczony Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków lub Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w tym: przygotowuje projekty decyzji w sprawie natychmiastowego wstrzymania lub podjęcia w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków; przygotowuje zezwolenia na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000 lub proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej oraz koordynuje procedury zawierania umów z właścicielami lub posiadaczami obszaru, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka, wymagająca dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, w stosunku do którego nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości;
 • Przygotowuje opinie merytoryczne, co do możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych na siedliska i gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszary sieci NATURA 2000, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych m.in. w formie zaświadczenia/deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000;
 • Prowadzi postępowania dotyczące konieczności/lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Przygotowuje dane niezbędne do prowadzenia i aktualizacji rejestru form ochrony przyrody i elektronicznej bazy danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, w tym zasięgach występowania siedlisk i gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w Załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz prowadzi ww. rejestr i bazy danych.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
 • Obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów);
 • Kontakt z klientem zewnętrznym;
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10 Katowice

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowane na jednym z kierunków: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne;
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Właściowa organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Przeszkolenie z zakresu technologii GIS (edycja, analiza i obróbka danych w systemie informacji przestrzennej).

Oferujemy

Oferujemy:
 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „Trzynaste” wynagrodzenie,
 • Możliwość rozwoju.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia GIS;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 21.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Oświadczenia oraz klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony