Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Główny specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 85416 Data publikacji: 05 października 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • tworzy i uzupełniana bazy danych na podstawie pozyskiwanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach dokumentacji zasobów, tworów i składników przyrody oraz obsługuje infrastrukturę baz danych w tym Geoportalu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • weryfikuje i aktualizuje dane przestrzenne o występowaniu siedlisk i gatunków podlegających ochronie oraz granic form ochrony przyrody, w tym prowadzi i aktualizuje rejestr form ochrony przyrody;
 • przygotowuje dane na potrzeby udostępniania informacji publicznej i informacji o środowisku w zakresie danych przyrodniczych;
 • sporządza mapy na potrzeby zadań realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz analizy przestrzenne w zakresie lokalizacji inwestycji i zamierzeń w odniesieniu do chronionych zasobów przyrodniczych;
 • dokonuje oceny wpływu zamierzeń/przedsięwzięć/inwestycji na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Warunki pracy: praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego; obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); kontakt z klientem zewnętrznym; budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowane na jednym z kierunków biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, geodezja i kartografia, geologia lub pokrewne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach ochrony środowiska lub ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub instytucjach/podmiotach na stanowisku związanym z wykorzystywaniem systemów informacji przestrzennej GIS
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość obsługi komputera, oprogramowania bazodanowego oraz GIS w szczególności w zakresie: środowiska Quantum GIS (preferowane), ArcGIS; baz danych SQL (postgresql); narzędzi opensource związanych z publikacją danych przestrzennych (geoserver); podstawy znajomości obsługi serwerów opartych na systemach Windows Server; dobra znajomość EXCEL, WORD;
 • Właściwa organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu informacji przestrzennej lub inne specjalistyczne z zakresu GIS;
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z wykorzystywaniem systemów informacji przestrzennej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 15.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju.

Oświadczenia, klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/oswiadczenia-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-sluzbie-cywilnej

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.
Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony