Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 74780 Data publikacji: 19 lutego 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie opinii merytorycznej co do możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania działań, przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych na środowisko przyrodnicze: rzadkie i zagrożone siedliska i gatunki, w tym podlegające ochronie prawnej oraz dla ochrony których wyznaczono obszary sieci NATURA 2000, korytarze ekologiczne oraz elementy krajobrazowe;
 • Przygotowywanie opinii odnośnie do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na określonym etapie procedury planistycznej;
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu postanowień uzgadniających decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
 • Uczestnictwo w prowadzeniu postępowań dotyczących konieczności/lub braku przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Uczestnictwo w przeprowadzaniu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne (art. 123 ustawy o ochronie przyrody);
 • Prowadzenie postępowań dotyczących uzgodnienia decyzji o wycince drzew w pasach drogowych zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • Dtanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze
  z dostępem do światła dziennego;
 • Obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Kontakt z klientem zewnętrznym;
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Właściowa organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • Znajomość obsługi komputera (poczta elektroniczna, MS OFFICE, programy graficzne, Internet)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne
 • Przeszkolenie z zakresu technologii GIS (edycja, analiza i obróbka danych w systemie informacji przestrzennej)
 • Staż absolwencki w administracji publicznej

Oferujemy

 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „Trzynaste” wynagrodzenie,
 • Możliwość rozwoju.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia stażu absolwenckiego w administracji publicznej,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 05.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
 • Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 • Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.
 • Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony