Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 76541 Data publikacji: 01 kwietnia 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi sekretarską obsługę stron zgłaszających się ze sprawami w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, prowadzi terminarz spotkań, narad oraz obsługę organizacyjną spotkań z interesantami i gośćmi;
 • przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu Regionalnego Dyrektora oraz Zastępcy Regionalnego Dyrektora;
 • prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących w Regionalnej Dyrekcji, w tym kieruje obiegiem dokumentów i pism na potrzeby poszczególnych wydziałów oraz prowadzi kancelaryjną obsługę zgłaszających się stron i pracowników;
 • przygotowywuje, kompletuje i organizuje wysyłkę korespondencji;
 • prowadzi książkę wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków;
 • rejestruje materiały niejawne w Dzienniku Ewidencji.

Warunki pracy:
  • praca administracyjno-biurowa;
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
  • permanentny kontakt z klientem zewnętrznym;
  • wysiłek fizyczny;
  • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze
  • z dostępem do światła dziennego;
  • obsługa urządzeń biurowych (skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość regulaminowego podziału zadań i kompetencji pomiędzy wydziałami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie dotyczącym pracownika
 • umiejętność redagowania pism w sposób przejrzysty
 • dobra organizacja pracy
 • biegła obsługa komputera oraz dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności WORD, EXCEL
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pionie Sekretariat i/lub Kancelaria
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych

Oferujemy

Oferujemy:
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagania dodatkowego w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 14.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oświadczenia, klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony