Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Starszy inspektor w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Katowicach Numer referencyjny: 103957 Data publikacji: 08 sierpnia 2022 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku i ich analizą pod kątem zasadności. W przypadku gdy zgłoszenie jest nieuzasadnione przygotowuje projekt postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, natomiast gdy zgłoszenie jest uzasadnione prowadzi procedurę administracyjną poprzez wszczęcie postępowania, zebranie materiału dowodowego, oględziny, i w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska odpowiedzialny za wystąpienie zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody nie podejmie działań zapobiegawczych lub naprawczych, przygotowuje projekt decyzji o nałożeniu na ten podmiot obowiązku przeprowadzenia tych działań;
 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych uzgadniających z podmiotami korzystającymi ze środowiska warunki przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych (w przypadku szkód w środowisku po 30 kwietnia 2007 r.) oraz projektów decyzji ustalających plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi powstałych przed 30 kwietnia 2007 r.;
 • prowadzi postępowania dotyczące nakazu usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych w odniesieniu do terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu;
 • prowadzi postępowania w zakresie zadań określonych w przepisach z zakresu gospodarki odpadami w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami, w szczególności w sprawach pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych;
 • prowadzi postępowania dotyczące wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a także postępowań dotyczących nałożenia obowiązku wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustaw: o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; Prawo ochrony środowiska; o odpadach; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Właściowa organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Znajomość obsługi komputera (środowisko Windows);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Przeszkolenie z zakresu technologii GIS (edycja, analiza i obróbka danych w systemie informacji przestrzennej).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. B;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii GIS (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 23.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Oświadczenia oraz klauzulę informacyjną prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/oswiadczenia-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-sluzbie-cywilnej

Oświadczenia, klauzula informacyjna powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy i zalecamy.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Katowicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony