Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: 91547 Data publikacji: 25 stycznia 2022 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje zadania związane z nadzorem nad rezerwatami przyrody w województwie małopolskim poprzez: weryfikację terenową stanu rezerwatów, planowanie zabiegów ochronnych zgodnych z celem ochrony i przygotowywanie projektów zadań ochronnych.
 • Wykonuje zadania związane ze sporządzaniem, ustanawianiem i wdrażaniem planów ochrony dla rezerwatów przyrody (w tym: sporządzanie projektów zarządzeń, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, odbiór prac).
 • Prowadzi sprawy związane z procedurą ustanawiania rezerwatów przyrody i wyznaczania ich otulin oraz zmiany granic rezerwatów przyrody.
 • Przygotowuje projekty decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody.
 • Uzgadnia plany urządzania lasu i zadania z zakresu gospodarki leśnej na terenie otuliny rezerwatu przyrody w zakresie ustaleń tych planów lub zadań mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody.
 • Współpracuje z zarządcą lub właścicielem obszaru rezerwatu przyrody w zakresie ochrony rezerwatu przyrody.
 • Prowadzi bazy danych rezerwatów przyrody, gromadzi informacji, aktualizuje i uzupełnia dokumentację dotyczącej rezerwatów przyrody.
 • Przygotowuje uzgodnienia projektów uchwał rad gmin w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo – krajobrazowego.

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

31-542 Kraków ul. Mogilska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowane w zakresie: leśnictwa lub biologii o specjalności: ochrona przyrody, botanika, fitosocjologia
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w ochronie przyrody LUB doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w ochronie przyrody
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody i rozporządzeń wykonawczych z zakresu ochrony przyrody,
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Wiedza z zakresu ochrony przyrody, w szczególności znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem i planowaniem ochrony na obszarach form ochrony przyrody,
 • Znajomość procedur ustanawiania form ochrony przyrody oraz sporządzania planów ochrony, w szczególności rezerwatów przyrody,
 • Znajomość terenu Małopolski w zakresie występujących form ochrony przyrody,
 • Znajomość siedlisk i gatunków chronionych w Polsce,
 • Umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • Umiejętność obsługi programów GIS (QGIS),
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz przedstawiania argumentów,
 • Rzetelność i terminowość,
 • Samodzielność i inicjatywa,
 • Odpowiedzialność,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania obszarów chronionych, sporządzania map i pomiarów GPS w terenie,
 • Doświadczenie zawodowe w sporządzaniu planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych,
 • Doświadczenie zawodowe w realizacji działań ochrony czynnej na obszarach chronionych,
 • Doświadczenie zawodowe w sporządzaniu aktów prawa miejscowego – zarządzeń lub uchwał w sprawie form ochrony przyrody,
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych.

Oferujemy

Oferujemy:
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa,
 • regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędny staż pracy/doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów np. kopie umów, opinii, zaświadczeń, zakresy czynności bądź obowiązków potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze, kopie umów lub/oraz wypis z rejestru przedsiębiorców i wykaz wykonanych prac z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie doświadczenia zawodowego we wskazanym obszarze (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów np. kopie umów, opinii, zaświadczeń, zakresy czynności bądź obowiązków potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze, kopie umów lub/oraz wypis z rejestru przedsiębiorców i wykaz wykonanych prac z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie).

Termin składania dokumentów: 02.02.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Planowany termin zatrudnienia luty 2022 r.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, http://bip.krakow.rdos.gov.pl/praca-2 jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony