Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: 74582 Data publikacji: 16 lutego 2021 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Gleba i ziemia: Oczyszczanie gleby, remediacja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku oraz prowadzi postępowania dotyczące nakazania przeprowadzenia bądź uzgodnienia przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych.
 • Prowadzi postępowania dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i remediacji terenów zanieczyszczonych.
 • Prowadzi postępowania dotyczące wpisów do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestru bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, prowadzi ich weryfikację i aktualizację.
 • Prowadzi postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, w przypadku terenów zamkniętych oraz terenów, którymi gmina włada jako władający.
 • Wykonuje zadania związane z udostępnieniem informacji publicznej, w tym w szczególności informacji o środowisku i jego ochronie.

Warunki pracy:
 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
 • kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe
 • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach
 • wyjazdy służbowe
 • podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami lub ochrony powierzchni ziemi, albo wyższe profilowane w zakresie inżynierii środowiska, geologii lub chemii
 • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego W TYM co najmniej 1 rok stażu pracy lub co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi), o odpadach, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Prawo wodne
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód i powierzchni ziemi, hydrogeologii, gospodarki odpadami
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office
 • rzetelność i terminowość
 • myślenie analityczne
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • samodzielność i inicjatywa
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy

 • Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • 'Trzynaste' wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy/doświadczenia zawodowego we wskazanym obszarze (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów np. kopie umów, wykaz wykonywanych prac, zakresy czynności).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkwego w zakresie stażu pracy/doświadczenia zawodowego we wskazanym obszarze (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów np. kopie umów, wykaz wykonywanych prac, zakresy czynności).
 • Kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów: 26.02.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Planowany termin zatrudnienia  marzec 2021 r. – niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
 • W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy na czas nieokreślony.
 • Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, http://bip.krakow.rdos.gov.pl/praca-2
 • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego.
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
 • Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

RDOŚ w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony