Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: 130603 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku oraz prowadzi postępowania dotyczące nakazania przeprowadzenia bądź uzgodnienia przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych;
 • Prowadzi postępowania dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i remediacji terenów zanieczyszczonych;
 • Prowadzi postępowania dotyczące wpisów do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestru bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, prowadzi ich weryfikację i aktualizację;
 • Wykonuje zadania związane z udostępnieniem informacji publicznej, w tym w szczególności informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Udziela dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie spraw w formie ustnej i telefonicznej;
 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 • Kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe;
 • Okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach;
 • Wyjazdy służbowe.

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, w tym: gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, inżynierii środowiska, gospodarki odpadami, geologii, leśnictwa, chemii;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska LUB doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w ochronie środowiska;
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi), ustawy o odpadach, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy Prawo wodne;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Systematyczność i dokładność;
 • Skuteczna komunikacja;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność i inicjatywa;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód i powierzchni ziemi, hydrogeologii, gospodarki odpadami.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 04.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony 12 miesięcy.  Po odbyciu służby przygotowawczej oraz uzyskaniu pozytywnej pierwszej oceny w służbie cywilnej (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuzbie cywilnej) umowa o pracę na czas nieokreślony.

Planowany termin zatrudnienia grudzień 2023r./styczeń 2024r.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony