Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: 87993 Data publikacji: 22 listopada 2021 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,
 • wydaje zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
 • przygotowuje projekty decyzji ustalających warunki prowadzenia działań dotyczących regulacji wód, melioracji wodnych, wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku w ramach szczególnego korzystania z wód oraz innych robót ziemnych zmieniających warunki wodne lub wodno-glebowe na terenach form ochrony przyrody, obrębach ochronnych i w korytach cieków naturalnych,
 • prowadzi sprawy związane ze sporządzaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000,
 • przygotowuje uzgodnienia projektów zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
 • bierze udział w realizacji projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody finansowanych z funduszy krajowych i unijnych,
 • prowadzi udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku przyrodniczym i jego ochronie,
 • wydaje zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Warunki pracy:
 • praca administracyjno-biurowa częściowo związana z wyjazdami terenowymi (lasy, tereny górzyste), w różnych warunkach pogodowych oraz różnych porach roku,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,
 • kontakt z klientem urzędu.

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

31-542 Kraków ul. Mogilska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowane: ochrona przyrody, biologia, leśnictwo, zarządzanie zasobami przyrodniczymi
 • Doświadczenie zawodowe w ochronie przyrody LUB doświadczenie zawodowe w ochronie przyrody
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochroną obszarów Natura 2000,
 • Wiedza z zakresu ochrony przyrody, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura,
 • Znajomość procedur związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel, Access), Open Office,
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 • Samodzielność i inicjatywa,
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie dostępnych danych,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu ekspertyz przyrodniczych, dokumentacji przyrodniczych, planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000;
 • Doświadczenie zawodowe w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000;
 • Znajomość oprogramowania GIS;
 • Doświadczenie zawodowe w realizacji działań ochronnych na obszarach chronionych;
 • Doświadczenie w realizacji projektów przyrodniczych ze środków krajowych i unijnych.

Oferujemy

Oferujemy:
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa,
 • regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędny staż pracy/doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze (kopie świadectw pracy lub innych dokumentów np. kopie umów, opinii, zaświadczeń, zakresy czynności bądź obowiązków potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze, kopie umów lub/oraz wypis z rejestru przedsiębiorców i wykaz wykonanych prac z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzającyh spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Termin składania dokumentów: 30.11.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Planowany termin zatrudnienia grudzień 2021 r.

 

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, http://bip.krakow.rdos.gov.pl/praca-2 jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony