Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.10.2022 05 października 2022

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Krakowie Numer referencyjny: 104433 Data publikacji: 17 sierpnia 2022 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizuje zadania zlecone przez koordynatora projektu POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce ”współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji Projektu, w tym m.in.: współpraca z koordynatorem Projektu i innymi osobami wykonującymi zadania w Projekcie oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonej w ramach Projektu,
 • bierze udział w pracach zleconych w Projekcie oraz w wydatkowaniu środków finansowych w Projekcie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu,
 • prowadzi korespondencję i dokumentację w Projekcie, w tym bierze udział w przygotowywaniu sprawozdań, zestawień dokumentów rozliczeniowo-księgowych oraz raportów okresowych,
 • bierze udział w organizacji i prowadzeniu spotkań z interesariuszami Projektu w siedzibie RDOŚ w Krakowie oraz podczas spotkań w terenie przy lokalizacjach objętych działaniami projektowymi
 • realizuje działania promocyjne i informacyjne w Projekcie, w tym przygotowywanie informacji do publikacji na stronie internetowej RDOŚ,
 • współpracuje z organami administracji publicznej, jednostkami organizacyjnymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi w zakresie realizacji Projektu.

31-542 Kraków ul. Mogilska 25

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowane w zakresie nauk biologicznych, nauk leśnych
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego lub doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na stanowisku związanym z pracą biurową LUB staż pracy co najmniej 6 miesięcy lub doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy związane z realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • Znajomość wytycznych w zakresie sprawozdawczości, w zakresie kontroli realizacji i zgodności wydatkowania środków finansowych oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
 • Wiedza z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000 objętych Projektem,
 • Umiejętność obsługi programów MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • Umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i inicjatywa, rzetelność i terminowość,
 • Skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie związane z ochroną przyrody, w szczególności ochroną obszarów Natura 2000 lub realizacją zadań związanych z operacjami finansowymi i ich rozliczaniem,
 • Doświadczenie w organizacji warsztatów, szkoleń, konsultacji społecznych,
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych w tym opracowaniu materiałów,
 • Umiejętność obsługi programów GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 27.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. realizacji projektu, którego  termin zakończenia przypada na dzień 30 września 2023 roku. Planowany termin zatrudnienia - wrzesień 2022r.

Informacja o metodach naboru:
-   I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy otrzymali najwyższy wynik z testu pisemnego, a w przypadku braku testu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail gdyż informacja  o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone. 

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony