Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Lublinie Numer referencyjny: 117172 Data publikacji: 08 marca 2023 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniuje w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Opiniuje na wniosek organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Uzgadnia na wniosek właściwego organu, warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu określenia warunków minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienia realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Weryfikuje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez inne organy w celu zapewnienia spełniania wymagań ochrony środowiska i proceduralnych przy wydawaniu decyzji.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi stanowiskami w ramach Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz z innymi wydziałami RDOŚ w celu kompleksowej analizy zagadnień środowiskowych i prawnych.
 • Przygotowuje zestawienia, sprawozdania i analizy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć.
 • Przygotowuje informacje o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia.

Warunki pracy:

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie o profilu technicznym.
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub obszarze ochrony środowiska.
 • Umiejętność łatwego komunikowania się i pracy w zespole.
 • Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność analizy opracowań.
 • Odpowiedzialność.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 20.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

Etap II - test wiedzy merytorycznej;

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna;

Etap IV - rozmowa z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Oferty kandydatów, którzy zakwalifikowali się do rozmowy z Regionalnym Dyrektorem a nie zostaną zatrudnione podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata.

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 71 06 504.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony