Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Inspektor w Wydziale Spraw Terenowych II w Chełmie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Lublinie Numer referencyjny: 131286 Data publikacji: 08 grudnia 2023 Lokalizacja: Chełm - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pod nadzorem przełożonego wykonuje oględziny i szacowanie szkód wyrządzonych przez chronione gatunki zwierząt;
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi sprawy dotyczące wycinki drzew w pasie drogowym;
 • Pod nadzorem przełożonego prowadzi postępowania administracyjne z zakresu zarządzania obszarami, siedliskami i gatunkami chronionymi niezbędnymi dla zapewnienia zachowania wartości przyrodniczych lub zgodności planowanych działań z celami ochrony;
 • Pod nadzorem przełożonego organizuje wykonywanie prac ochronnych na obszarach chronionych, w tym obszarach Natura 2000, prowadzi sprawy związane z opracowaniem planów zadań ochronnych i planów ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz ich aktualizuje;
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje uzgodnienia dla projektów uchwał rad gmin w sprawie ustanowienia lub zniesienia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu w Chełmie;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego;
 • Praca na ww. stanowisku wiąże się z wyjazdami terenowymi, w tym na obszary podmokłe i bagienne, wymagana dobra kondycja fizyczna umożliwiająca poruszanie się w trudnych warunkach terenowych;
 • Udział w spotkaniach służbowych poza miejscem pracy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie o profilu biologiczno-chemicznym;
 • Znajomość prawa w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz postępowania administracyjnego;
 • Wiedza w zakresie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym z zakresu funkcjonowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, stanowiących przedmioty ochrony na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody, rozpoznawanie i znajomość chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących na terenie działania WSTII;
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie;
 • Znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ustawy o ochronie przyrody oraz jej aktów wykonawczych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe profilowe - z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa);
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji;
 • Asertywność i umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
 • Umiejętność obsługi programów GIS oraz obsługi odbiornika GPS;
 • Umiejętność oceny stanu przedmiotów ochrony, analizy zagrożeń oraz zaproponowania zadań adekwatnych do zagrożeń zgodnych z najnowszą dostępną wiedzą naukową.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie;
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie prawo jazdy kategorii B;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 14.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące:

 • Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • Etap II - test wiedzy merytorycznej;
 • Etap III - rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap IV - rozmowa z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Oferty kandydatów, którzy zakwalifikowali się do rozmowy z Regionalnym Dyrektorem a nie zostaną zatrudnione podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata.

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 71 06 504.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony