Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Inspektor w Wydziale Spraw Terenowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Lublinie Numer referencyjny: 77590 Data publikacji: 30 kwietnia 2021 Lokalizacja: Janów Lubelski - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w tym przygotowywanie projektów postanowień opiniujących potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby opinii co do zakresu raportu. Współpracuje z wydziałem ocen oddziaływania na środowisko przy formułowaniu na podstawie raportów uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia.
 • Prowadzi sprawy dotyczące wydania opinii i uzgodnień dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów, strategii rozwoju oraz innych dokumentów podlegających strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony środowiska w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 • Przygotowuje pisma, postanowienia z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach podlegających ochronie w celu stwierdzenia zgodności decyzji z przepisami obowiązującymi na obszarach objętych ochroną prawną.
 • Prowadzi sprawy związane z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko dla planów, programów, polityk i strategii oraz możliwości odstąpienie od prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzi kontrolę stanu obszarów i obiektów przyrody objętych ochroną.

Warunki pracy:
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak w urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
23 – 300 Janów Lubelski

Wymagania

Niezbędne:
 • Podstawowa znajomość ustaw branżowych – ochrona przyrody, ochrona środowiska, postępowania administracyjne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Umiejętność komunikowania się oraz pracy w zespole,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie prawo jazdy kategorii B.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 12.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące: 1) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych, 2) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych, 3) test wiedzy w przypadku powyżej 12 osób spełniających również wymagania dodatkowe, 4) rozmowa kwalifikacyjna (studium przypadku) z elementami wywiadu kompetencyjnego. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych, a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 71 06 504.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony