Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Starszy inspektor ds. ochrony przyrody

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Lublinie Numer referencyjny: 75033 Data publikacji: 26 lutego 2021 Lokalizacja: Kazimierz Dolny - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody , w tym dotyczących stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, przetwarzanie ich na potrzeby informatycznego systemu GIS i aktualizacja danych dot. sieci Natura 2000, w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000
 • Projektowanie oraz nadzór nad realizacją programów czynnej ochrony siedlisk i gatunków w obszarach Natura 2000 i poza nimi
 • Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem projektów preliminarzy budżetowych na ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizacja tych projektów, finansowanych z budżetu RDOŚ, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Unii Europejskiej, w celu zapewnienia właściwej ochrony obszarów, siedlisk i gatunków.
 • Realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych w celu wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych
 • Współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000
 • Gromadzenie dokumentacji dotyczącej zasobów, tworów i składników przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
 • Prowadzenie spraw dotyczących wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz opinii i zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na danym obszarze, a także wyrażenie zgody lub odmowa zgody na realizację działań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020 sprzecznych z analogicznymi działaniami fakultatywnymi PZO
 • Rozpatrywanie zgłoszeń planowanych do przeprowadzenia działań uwzględnionych w art. 118 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., oraz w przypadku takiej potrzeby, przygotowywanie projektu decyzji o warunkach prowadzenia działań
 • Udział w wizjach terenowych dotyczących szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione

Warunki pracy:

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu oraz w terenie, wyjazdy służbowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej lub administracji publicznej
 • Prawo jazdy , kat. B
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie biologii i nauk o ziemi, leśnictwa lub ochrony środowiska
 • Doświadczenie zawodowe w pracy z systemami GIS
 • Znajomość ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego
 • znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie prawo jazdy kategorii B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie prawo jazdy kategorii B.

Termin składania dokumentów: 10.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące: 1) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych, 2) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych, 3) test wiedzy w przypadku powyżej 12 osób spełniających również wymagania dodatkowe, 4) rozmowa kwalifikacyjna (studium przypadku) z elementami wywiadu kompetencyjnego. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych, a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 71 06 504.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony