Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Lublinie Numer referencyjny: 113811 Data publikacji: 17 stycznia 2023 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz inne sprawy z zakresu zarządzania i nadzoru nad formami ochrony przyrody takimi jak rezerwaty przyrody oraz ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów w tym ochrona strefowa, celem zachowania zasobów przyrodniczych województwa lubelskiego.
 • Prowadzi procedury dotyczące oględzin i szacowania szkód oraz wyliczania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta gatunków chronionych określonych ustawą o ochronie przyrody oraz współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczania mienia przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta, celem rekompensowania strat powodowanych działalnością zwierząt i łagodzenia konfliktu pomiędzy społeczeństwem a przyrodą.
 • Prowadzi sprawy dotyczące form ochrony przyrody, innych niż rezerwaty przyrody i ochrona gatunkowa, a także innych zasobów i elementów przyrody, w tym wód, lasów, drzew w pasach drogowych, inwazyjnych gatunków obcych, celem ochrony zasobów przyrodniczych województwa lubelskiego.
 • Prowadzi sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań i postępowań administracyjnych, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody.
 • Współpracuje ze społeczeństwem, innymi instytucjami oraz organizacjami ekologicznymi celem podnoszenia skuteczności ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego województwa lubelskiego.
 • Gromadzi dane i informacje o zasobach przyrodniczych województwa lubelskiego, celem podnoszenia skuteczności zarządzania formami ochrony przyrody oraz innymi zasobami przyrody.

20-144 Lublin ul. Bazylianówka 46

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie profilowe - z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ustawy o ochronie przyrody oraz jej aktów wykonawczych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Wiedza z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, biologii i ekologii gatunków chronionych, sposobów zabezpieczania różnych rodzajów mienia przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta gatunków chronionych;
 • Czynne prawo jazdy kategorii B;
 • Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji RDOŚ;
 • Znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe profilowe - z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa)
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska/ ochrony przyrody
 • Znajomość form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz specyfiki przyrodniczej województwa lubelskiego;
 • Asertywność i umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność zarówno analitycznego jak i syntetycznego myślenia;
 • Wysoka umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Wysoka umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
 • Umiejętność obsługi programów GIS;
 • Umiejętność obsługi odbiornika GPS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Oświadczenie potwierdzające posiadanie prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 30.01.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert;

Etap II - test wiedzy merytorycznej;

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna oraz wywiad behawioralny;

Etap IV - rozmowa z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

Oferty kandydatów, którzy zakwalifikowali się do rozmowy z Regionalnym Dyrektorem a nie zostaną zatrudnione podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata.

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 71 06 504.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Lublinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony