Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Olsztynie Numer referencyjny: 77383 Data publikacji: 23 kwietnia 2021 Lokalizacja: Olsztyn - Warmińsko-mazurskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 • prowadzi sprawy związane ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta chronione, za które odpowiada Skarb Państwa, w tym szacuje szkody powodowane przez te gatunki (bobry, wilki, żubry) w celu rekompensaty wyrządzonych szkód;
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie działań z zakresu ochrony czynnej gatunków chronionych oraz opiniuje projekty podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. NFOŚiGW, WFOŚ i GW, CKPŚ, LIFE+ i innych funduszy europejskich, w celu realizacji zadań ochronnych w odniesieniu do gatunków zwierząt;
 • przygotowuje sprawozdania zbiorcze dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wydanych zezwoleń;
 • opiniuje wnioski GDOŚ na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą, celem uzyskania przez wnioskodawcę możliwości podejmowania działań uwarunkowanych otrzymaniem zezwolenia;
 • przygotowuje rozwiązania problemów związanych ze szkodami wyrządzanymi przez te gatunki w celu zminimalizowania wpływu ich działalności na gospodarkę człowieka oraz prawidłowej realizacji zadań ustawowych.

Warunki pracy:

Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.

Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostakami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie o kierunku; biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo;
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych;
 • umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie, znajomość form ochrony przyrody;
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizowania i dokonywania syntezy;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kat.B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Znajomość konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę dotyczących ochrony zwierząt;
 • Umiejętność pracy w warunkach terenowych;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Umiejętność czytania map leśnych, opisów taksacyjnych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 04.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

KOMPLETNA APLIKACJA TO TAKA, KTÓRA ZAWIERA WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY, WŁASNORĘCZNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA/KANDYDATKĘ.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony