Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Olsztynie Numer referencyjny: 78079 Data publikacji: 11 maja 2021 Lokalizacja: Olsztyn - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 • Prowadzi sprawy związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszary Natura 2000,
 • Przygotowuje opinie w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000,
 • Analizuje dokumentację i opracowuje projekty uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obszary Natura 2000,
 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000,
 • Gromadzi dokumentację obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
 • Realizuje zadania związane z nadzorowaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami,
 • Opracowuje sprawozdania z realizacji ochrony obszarów Natura 2000.

Warunki pracy:
Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.

Praca biurowo - terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostakami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).

10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie o kierunku biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo,
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych,
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych,
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie, w tym ramach sieci Natura 2000, i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność analizowania i dokonywania syntezy,
 • Umiejętnośc organizacji pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • Umiejętność pracy z systemami GIS,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 18.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

KOMPLETNA APLIKACJA TO TAKA, KTÓRA ZAWIERA WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY, WŁASNORĘCZNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA/KANDYDATKĘ.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony