Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Olsztynie Numer referencyjny: 81782 Data publikacji: 23 lipca 2021 Lokalizacja: Olsztyn - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje uzgodnienia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • przygotowuje uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowuje opinie wewnętrzne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowuje uwagi i wnioski do zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowuje zgłoszenia do organów ścigania stwierdzonych naruszeń zakazów na obszarach objętych prawną ochroną

Warunki pracy: Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.

Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostkami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).

10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 60

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie o kierunku ochrona środowiska, architektura krajobrazu, biologia, geografia, gospodarka przestrzenna, rolnictwo
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Ogólna wiedza przyrodnicza
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Umiejętność pracy z systemami GIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 29.07.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
KOMPLETNA APLIKACJA TO TAKA, KTÓRA ZAWIERA WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY, WŁASNORĘCZNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA/KANDYDATKĘ.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony