Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
03.03.2021 03 marca 2021

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Opolu Numer referencyjny: 71062 Data publikacji: 11 listopada 2020 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Wymiar etatu: 3/4) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawowanie technicznego nadzoru w zakresie konserwacji, remontów i modernizacji sprzętu; nadzorowanie usuwania usterek występujących w związku z użytkowaniem obiektu;
 • Wykonywanie prostych czynności w zakresie spraw organizacyjnych, w tym m.in.: przygotowanie projektów sprawozdań i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań środowiskowych, gromadzenie dokumentacji środowiskowej związanej z działalnością RDOŚ w Opolu;
 • Wykonywanie prostych czynności w zakresie organizacji i prowadzenia Archiwum Zakładowego;
 • Współpraca z pracownikiem prowadzącym sekretariat w zakresie ewidencji w systemie EZD korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Regionalnej Dyrekcji;
 • Współpraca z pracownikiem ds. zamówień publicznych w zakresie zawierania umów dla których nie ma konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki pracy:

praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie; w ramach obowiązków służbowych kierowanie samochodem służbowym; stanowisko pracy znajduje się na III piętrze w pokoju 3-osobowym; wyposażone jest w komputer i telefon; kserokopiarka , skaner i fax znajdują się na korytarzu; budynek wyposażony jest w windę, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;


Opole

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • ogólna znajomość zasad archiwizacji dokumentów
 • znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B.
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność analitycznego myślenia, syntezy oraz umiejętności redakcyjne
 • podstawowa znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, na kierunku administracja,
 • przeszkolenie w zakresie archiwizacji dokumentów

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 21.11.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Opolu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu jest urzędem administracji rządowej - państwową jednostką budżetową działającą na obszarze województwa opolskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu bierze udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub bierze udział w tych ocenach, tworzy i likwiduje formy ochrony przyrody, zarządza obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, wydaje decyzje na podstawie ustawy o ochronie przyrody, przeprowadza postępowania i wykonuje inne zadania, o których mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony