Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Naczelnik wydziału

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Opolu Numer referencyjny: Naczelnik WOF Data publikacji: 14 września 2017 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik Wydziału Organizacyjno-Finansowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych z różnych źródeł, w tym środków z budżety UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 • Nadzór nad polityką personalną w celu zapewnienia sprawnej realizacji statutowych zadań Urzędu, w tym nadzór nad realizacją zadań związanych ze stosunkiem pracy pracowników RDOŚ oraz podnoszeniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • Nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu, procesem zamówień publicznych w oparciu o informację z innych komórek organizacyjnych Urzędu. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami w obiektach Regionalnej Dyrekcji oraz uczestnictwo w okresowej inwentaryzacji majątku,
 • Koordynowanie sporządzania regulaminów, zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w RDOŚ,
 • Koordynowanie opracowywania projektów umów cywilno-prawnych i prowadzenie w tym zakresie rejestru,
 • Weryfikacja pod względem merytorycznym zakupów dokonywanych w jednostce.

Warunki pracy:
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca,
 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 • W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z organizacją administracji publicznej
 • Znajomość zasad pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych , w tym pochodzących z budżetu UE
 • Znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów podatkowych i zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawo, ekonomia, zarządzanie, administracja
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 26.09.2017
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną przekazane na adres e-mail lub telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 4526254 lub 77/4526248.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu jest urzędem administracji rządowej - państwową jednostką budżetową działającą na obszarze województwa opolskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu bierze udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub bierze udział w tych ocenach, tworzy i likwiduje formy ochrony przyrody, zarządza obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, wydaje decyzje na podstawie ustawy o ochronie przyrody, przeprowadza postępowania i wykonuje inne zadania, o których mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami."
▲  Do góry strony