Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Opolu Numer referencyjny: 103613 Data publikacji: 02 sierpnia 2022 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowuje projektów wymaganych w trakcie takiego postępowania dokumentów, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (raport obligatoryjny) lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Prowadzi postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowuje projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w przypadku: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • Opiniowuje i uzgadnia (w formie postanowień), przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

45-594 Opole ul. Firmowa 1

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o ochronie przyrody; Prawo wodne; Kodeks postępowania administracyjnego;Ustawa o służbie cywilnej; oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 16.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Opolu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu jest urzędem administracji rządowej - państwową jednostką budżetową działającą na obszarze województwa opolskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu bierze udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub bierze udział w tych ocenach, tworzy i likwiduje formy ochrony przyrody, zarządza obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, wydaje decyzje na podstawie ustawy o ochronie przyrody, przeprowadza postępowania i wykonuje inne zadania, o których mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony