Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Opolu Numer referencyjny: 79781 Data publikacji: 16 czerwca 2021 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi nadzor przyrodniczy nad zadaniami w Projekcie,
 • Współuczestniczy w sprawach związanych ze zlecaniem wykonawcom zadań przewidzianych do wykonania w Projekcie,
 • Prowadzi sprawy związane z uzyskiwaniem niezbędnych zgód i zezwoleń na wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w Projekcie,
 • Prowadzi sprawy związane z promocją i informacją o Projekcie.

Warunki pracy: Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

45-594 Opole ul. Firmowa 1

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa, biologii lub pokrewne,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody,
 • specjalistyczna wiedza przyrodnicza, w tym: umiejętność rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych w terenie oraz znajomość sposobów ochrony,
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word; Excel),
 • Umiejętność obsługi GPS,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji,
 • Odpowiedzialność i terminowość; odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w realizacji projektów o charakterze zbliżonym do realizowanego na proponowanym stanowisku.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 28.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
Planowana data zakończenia realizacji projektu 31.12.2021 r.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Opolu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu jest urzędem administracji rządowej - państwową jednostką budżetową działającą na obszarze województwa opolskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu bierze udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub bierze udział w tych ocenach, tworzy i likwiduje formy ochrony przyrody, zarządza obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, wydaje decyzje na podstawie ustawy o ochronie przyrody, przeprowadza postępowania i wykonuje inne zadania, o których mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony