Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Opolu Numer referencyjny: 130907 Data publikacji: 30 listopada 2023 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w celu zapewnienia właściwej polityki przestrzennej i strategii rozwoju, w tym projektów dokumentów realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 • Uzgadnia zakres informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych oraz innych, których zapisy wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć, w celu wskazania najważniejszych aspektów z zakresu ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia podczas sporządzania prognoz, tak aby dokumenty były zgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gwarantowały zrównoważony rozwój, w tym projektów dokumentów realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 • Prowadzi postępowania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi tj. dokonuje wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi do rejestru hzpz, przygotowuje projekty decyzji o obowiązku wykonania badań gleby i ziemi, decyzji ustalającej plan remediacji, decyzji o obowiązku przeprowadzenia remediacji, decyzji zwalniającej z obowiązku przeprowadzenia remediacji;
 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, tj. przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku oraz prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji uzgadniających podmiotom korzystającym ze środowiska, zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi - w celu przywrócenia środowiska do stanu zgodnego z odpowiednimi standardami;
 • Uzgadnia możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów, jeżeli realizacja postanowień tych dokumentów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Warunki pracy:

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • Praca w pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość ustaw:
  • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
  • Prawo ochrony środowiska,
  • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows);
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe związane z ochroną środowiska.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu naboru;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 11.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Opolu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu jest urzędem administracji rządowej - państwową jednostką budżetową działającą na obszarze województwa opolskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu bierze udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadza oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub bierze udział w tych ocenach, tworzy i likwiduje formy ochrony przyrody, zarządza obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, wydaje decyzje na podstawie ustawy o ochronie przyrody, przeprowadza postępowania i wykonuje inne zadania, o których mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony