Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Poznaniu Numer referencyjny: 62614 Data publikacji: 23 marca 2020 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem uzgodnień w formie postanowień w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w toku ponownej oceny w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji,
 • Weryfikacja i opiniowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko w toku prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie ochrony powietrza.,
 • Współudział w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony powietrza w celu przygotowania i wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia w sprawie,
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Współudział w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładających na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych,
 • Współudział w prowadzeniu spraw związanych z zobowiązaniem prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania opinii dla właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednego województwa, na etapie wydawania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • Przygotowywanie informacji o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia,
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
 • Budynek wyposażony w windę osobową,
 • Siedziba urzędu mieści się na VIII - XII piętrze budynku ,
 • Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Praca pod presją czasu, ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, chemii, lub pokrewne lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość ustaw: O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, O odpadach, O służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności do Prawa ochrony środowiska dotyczących ochrony powietrza,
 • Umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętności analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji,
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
 • Język obcy: angielski lub niemiecki lub francuski - Poziom: komunikatywny,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,

Termin składania dokumentów: 01.04.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony