Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. oceny zasobów przyrodniczych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Poznaniu Numer referencyjny: 42265 Data publikacji: 06 lutego 2019 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Spraw Terenowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowywanie postanowień i prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów chronionych,
 • Prowadzenie spraw i przygotowywanie postanowień związanych z uzgodnieniami zezwoleń na usuwanie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
 • Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód i ustalaniem wysokości odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione w celu wypłaty odszkodowań osobom poszkodowanym,
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie odstępstw od zakazów dotyczących ochrony gatunkowej w stosunku do bobra europejskiego w celu ochrony gatunku,
 • Przygotowywanie opinii w zakresie obszarów chronionych i innych zagadnień ochrony przyrody dotyczących postępowania w sprawie oceny strategicznej – w celu merytorycznej oceny przedmiotu postępowań prowadzonych przez Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, w odniesieniu do obszarów chronionych.

Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
 • Budynek wyposażony w windę osobową,
 • Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,
 • Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Praca w terenie,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie biologii, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa, rolnictwa,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy w pracy związanej z ochroną przyrody, ochroną środowiska lub pokrewnej,
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie,
 • Wiedza merytoryczna z zakresu dendrologii,
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
 • Prawo jazdy kategorii B, możliwość użytkowania własnego samochodu do celów służbowych,
 • Umiejętność pracy z systemami GIS,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy w pracy w administracji publicznej,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • Radzenie sobie ze stresem oraz pracą pod presją czasu,
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 11.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - nie ma możliwości zatrudnienia w ramach mianowania.

Na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .

W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony