Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2021 27 listopada 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Poznaniu Numer referencyjny: 76626 Data publikacji: 06 kwietnia 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Zapewnienie bieżącej obsługi projektu, w tym nadzór nad prawidłową i terminową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. Sporządzanie bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i planów zamówień publicznych, wkładów merytorycznych do decyzji o zapewnienie finansowania oraz bieżące rozliczanie projektu – przygotowywanie wniosków o płatność.
 • Przygotowanie i nadzór merytoryczny nad specyfikacjami istotnych warunków zamówień, w szczególności opisami przedmiotów zamówień oraz warunkami stawianymi wykonawcom, wspomagany w razie potrzeby konsultacjami z odpowiednimi specjalistami i ekspertami.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanawiania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
 • Współpraca oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z Generalna Dyrekcją Ochrony Środowiska.
 • Aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 • Udział w bieżącym rozliczaniu projektu.
 • Dbałość o nadzór merytoryczny specyfikacji istotnych warunków zamówień, w szczególności opisów przedmiotów zamówień oraz warunków stawianych wykonawcom, wspomagany w razie potrzeby konsultacjami z odpowiednimi specjalistami i ekspertami.
 • Prowadzenie postępowań (z uwzględnieniem wszystkich wymaganych prawem procedur) w sprawie sporządzania i ustanawiania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 przewidzianych w projekcie.

Warunki pracy:

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– Budynek wyposażony w windę osobową,
– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,
- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- Zagrożenie korupcją,
- Praca w terenie,
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewnym
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną środowiska, ochroną przyrody lub pokrewnej
 • Wiedza merytoryczna z zakresu biologii, leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody i środowiska
 • Znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska, dyrektyw unijnych
 • Podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków
 • Umiejętność obsługi komputera - MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie z obsługi oprogramowania GIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z obsługi oprogramowania GIS,

Termin składania dokumentów: 13.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nabór na czas projektu - nie ma możliwości zatrudnienia na podstawie mianowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista - Asystent planisty regionalnego w wydziale Ochrony Przyrody i obszarów Natura 2000 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Umowa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony