Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Starszy inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Poznaniu Numer referencyjny: 76627 Data publikacji: 06 kwietnia 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w toczących się postępowaniach poprzez realizację zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie. Przygotowywanie informacji i zamieszczanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej, w Ekoportalu oraz na potrzeby komunikacji społecznej.
 • Zarządzanie infrastrukturą Regionalnej Dyrekcji, z wyłączeniem infrastruktury informatyczno-sieciowej w celu zapewnienia ciągłości działania urzędu.
 • Planowanie, monitorowanie i kontrola kosztów połączeń telefonicznych realizowanych przez pracowników i kosztów transportu dla Regionalnej Dyrekcji.
 • Planowanie, realizacja i monitorowanie działań w zakresie obowiązkowych świadczeń Regionalnej Dyrekcji, m.in.: opłat za RTV, naliczanie podatków do których Regionalna Dyrekcja jest zobowiązana, obsługa siedziby, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, itp.
 • Planowanie i realizowanie wszystkich zakupów zgodnie z regulaminem zamówień publicznych, przepisami ogólnymi i planem finansowym oraz zaopatrywanie stanowisk pracy Regionalnej Dyrekcji w niezbędne materiały i sprzęt biurowy zapewniające właściwe funkcjonowanie Regionalnej Dyrekcji.
 • Zaopatrzenie pracowników Regionalnej Dyrekcji w pieczątki i prowadzenie rejestru pieczątek,
 • Nadzór nad zgodnością bezpośrednich aspektów środowiskowych z wymaganiami prawnymi i innymi.
 • Przygotowywanie niezbędnych analiz i sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw. Terminowe przekazywanie akt do archiwum zakładowego i prowadzenie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Warunki pracy:

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– Budynek wyposażony w windę osobową,
– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,
- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,
- Zagrożenie korupcją,
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

Poznań

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i udostępniania informacji,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • asertywność,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, informatyczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość GIS i Ekoportal,
 • znajomość zasad gromadzenia i przetwarzania danych,
 • znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 13.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony