Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Szczecinie Numer referencyjny: 107388 Data publikacji: 03 października 2022 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Zespół do spraw ochrony gatunkowej i zadrzewień.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania zezwoleń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną częściową, na niektóre czynności podlegające zakazom w stosunku gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz opiniowanie wniosków GDOŚ w sprawie wydawania zezwolenia na niektóre czynności w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną ścisłą, celem uzyskania przez wnioskodawcę możliwości podejmowania działań uwarunkowanych otrzymaniem zezwolenia.
 • Dokonuje uzgodnień projektów decyzji w sprawie wycinki drzew w pasach dróg publicznych.
 • Opracowuje roczne raporty o wydanych w poprzednim roku zezwoleniach, a także informacje o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach, przesyłanych do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 • Prowadzi z własnej inicjatywy lub na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kontrolę ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt w zakresie ich działalności, na podstawie imiennych upoważnień Regionalnego Dyrektora.
 • Prowadzi sprawy dotyczące chwytania dzikich zwierząt, w tym rannych i osłabionych, przemieszczenia do ośrodka lub do miejsca regularnego przebywania celem udzielania pomocy tym zwierzętom.
 • Prowadzi postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na posiadanie, przetrzymywanie, sprowadzanie z zagranicy żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczanych do kategorii II celem kontroli nad właściwym i prawidłowym funkcjonowaniem tego przepisu.
 • Opiniuje i uzgadnia przedkładane projekty dofinansowywanych ze środków UE. Przygotowywanie projektów i wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony gatunków ze środków unijnych i innych źródeł pozabudżetowych celem prawidłowej ich realizacji.

71-637 Szczecin ul. Firlika 20

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • Znajomość kpa,
 • Ogólna wiedza przyrodnicza,
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk,
 • Znajomość form ochrony przyrody,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska, przyrody lub leśne
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska
 • Znajomość ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego,
 • Znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 14.10.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.                            
Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń wymaganych w procedurze konkursowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie -  zamieszczono na stronie BIP RDOŚ http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko np. starszego inspektora lub inne , należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku podpisany przez pracodawcę) lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem stanowiska i zakresu wykonywania zadań (obszar wykonywania czynności służbowych). Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.
W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony