Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Pracodawca: RDOŚ w Szczecinie Numer referencyjny: 127214 Data publikacji: 18 września 2023 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje i nadzoruje obieg dokumentów niejawnych z uwzględnieniem zasady ograniczonego dostępu, ich właściwe oznaczanie oraz tryb postępowania z tymi dokumentami w RDOŚ w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych w RDOŚ;
 • Przeprowadza zwykłe postępowania sprawdzające wobec pracowników RDOŚ w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego pracowników RDOŚ do dostępu, do dokumentów zawierających informacje niejawne;
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację pełnomocnika w celu realizacji zadań określonych w stosownych przepisach dot. ochrony informacji niejawnych;
 • Przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych w celu zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz sposobami postępowania z dokumentacją niejawną;
 • Wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu przygotowania instytucji do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych;
 • Opracowuje oraz prowadzi dokumentację stałego dyżuru, Plan Operacyjny Funkcjonowania Jednostki Organizacyjnej oraz szkolenia i ćwiczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa;
 • Wykonuje czynności związane z tworzeniem w RDOŚ warunków do funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w celu przygotowania instytucji do realizacji zadań w tym zakresie;
 • Wykonuje czynności związane z tworzeniem w RDOŚ warunków do funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w celu przygotowania instytucji do realizacji zadań w tym zakresie.

Warunki pracy:

 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym;
 • Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy;
 • Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne;
 • Na stanowisku pracy występują zadania polegające czasami na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym;
 • Wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Obiekt przy ul. T. Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda);
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze);
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym);
 • Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze i II piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec);
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych i prowadzenia spraw obronnych;
 • Aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Oświadczenie o treści: Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam(em) lub pełniłam(em) służby w organach bezpieczeństwa państwa lub nie byłam(em) współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „TAJNE”;
 • Bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
 • Efektywność w realizacji zadań połączona z umiejętnością rozwiązywania zaistniałych problemów;
 • Dyspozycyjność, uczciwość, terminowość, dokładność i systematyczność;
 • Trafność w podejmowaniu właściwych decyzji;
 • Umiejętność postępowania w sytuacjach stresowych;
 • Znajomość prowadzenia kancelarii tajnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 29.09.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru;
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert;
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów;
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
 • Wzór oświadczeń wymaganych w procedurze konkursowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie -  zamieszczono na stronie BIP RDOŚ: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen lub na BIP KPRM w zakładce praca/oswiadczenia;
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko np. starszego inspektora lub inne , należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku podpisany przez pracodawcę) i aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem stanowiska i zakresu wykonywania zadań (obszar wykonywania czynności służbowych);
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail;
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony