Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.02.2023 01 lutego 2023

Specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Szczecinie Numer referencyjny: 110805 Data publikacji: 21 listopada 2022 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza i przechowuje dokumentację z zakresu bhp i p.poż. (wypadki przy pracy, wypadki w drodze do i z pracy, choroby zawodowe, pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy, rejestr wypadków przy pracy) oraz inną w celu zapewnienia wymogów obowiązujących przepisów.
 • Koordynuje oraz przeprowadza szkolenia bhp i p.poż. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników.
 • Prowadzi kontrole stanu bhp i p.poż. oraz koordynuje przestrzeganie przepisów w tym zakresie oraz na bieżąco, podejmuje niezbędne działania profilaktyczne zapobiegające wypadkowości przy pracy. Informuje Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładzie.
 • Określa potrzeby, zaopatruje, nadzoruje wykorzystanie odzieży ochronnej i roboczej oraz rozlicza ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z normami wyposażenia pracowników RDOŚ w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej ochrony zdrowia i życia pracowników.
 • Określa potrzeby, zaopatruje, nadzoruje wykorzystanie odzieży ochronnej i roboczej oraz rozlicza ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z normami wyposażenia pracowników RDOŚ w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej ochrony zdrowia i życia pracowników.
 • Prowadzi sprawozdawczość z zakresu bhp i ppoż. w celu zapewnienia przepływu informacji do instytucji zajmujących się sprawozdawczością.

71-637 Szczecin ul. Firlika 20 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego stażu pracy w służbie BHP
 • Przeszkolenie okresowe dla pracowników służby bhp, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (np. certyfikaty, zaświadczenia itp.)
 • Wiedza specjalistyczna. umiejętność oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. umiejętność pracy w zespole. reprezentowanie firmy na zewnątrz.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji państwowej lub samorządowej
 • Prawo jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 02.12.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
- Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś  po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
- Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 -Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym  podpisem .

 - Wzór oświadczeń wymaganych w procedurze konkursowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie -  zamieszczono na stronie BIP RDOŚ http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen 

- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

- Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko np. st.inspektora, specjalisty lub inne , należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku podpisany przez pracodawcę) lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem stanowiska i zakresu wykonywania zadań (obszar wykonywania czynności służbowych).
- Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

- W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony