Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko i Naprawy Szkód w Środowisku, Zespół do spraw naprawy szkód w środowisku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Szczecinie Numer referencyjny: 134089 Data publikacji: 21 lutego 2024 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z udostępnianiem społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie w celu realizacji ustawowych praw społeczeństwa. Udostępniane informacje mogą być wykorzystywane do realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych;
 • Pozyskuje niezbędne materiały z innych komórek urzędu w celu udostępniania informacji o środowisku;
 • Egzekwuje od podmiotów żądających informacji o środowisku, uiszczanie opłat w celu realizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 • Uzgadnia projekty aglomeracji wyznaczanych uchwałą rady gminy będącej aktem prawa miejscowego. Projekty te mogą być finansowane ze środków unijnych.

Warunki pracy:

 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym;
 • Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy;
 • Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne;
 • Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu;
 • Obiekt przy ul. T. Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda);
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze);
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec);
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze środowiska lub ochrony przyrody;
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność obsługi komputerów i urządzeń biurowych, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i dostępu do informacji publicznej (wystarczy oświadczenie zawierające w treści: wszystkie wymienione elementy wymagań tzn. dobra organizacja pracy, umiejętność obsługi komputerów i urządzeń biurowych ,komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i dostępu do informacji publicznej);
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która: w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska, przyrody, informatyczne lub geodezyjne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie znajomości obsługi systemów informatycznych;
 • Przeszkolenie z ogólnych zasad udostepniania informacji o środowisku (wystarczy oświadczenie o tresci : posiadam przeszkolenie z ogólnych zasad udostepniania informacji o środowisku);
 • Obsługa programów związanych z zarządzaniem danymi geograficznymi, tworzeniem własnych danych, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. (Wystarczy oświadczenie o tresci np. posiadam umiejetności : obsługi programów związanych z zarządzaniem danymi geograficznymi, tworzenia własnych danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz tworzenia map).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o treści: Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że posiadam umiejętności: dobrej organizacji pracy, obsługi komputerów i urządzeń biurowych, pracy w zespole, umiejętność komunikacji oraz znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i dostępu do informacji publicznej;
 • Oświadczenie o treści: Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam(em) lub pełniłam(em) służby w organach bezpieczeństwa państwa lub nie byłam(em) współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o tresci: Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że posiadam przeszkolenie z ogólnych zasad udostepniania informacji o środowisku;
 • Oświadczenie o tresci: Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że posiadam umiejetności: obsługi programów związanych z zarządzaniem danymi geograficznymi, tworzenia własnych danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz tworzenia map.

Termin składania dokumentów: 05.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
 • Wzór podstawowych oświadczeń wymaganych w procedurze konkursowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszczono na stronie BIP RDOŚ: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen;
 • Pozostałe oświadczenia wymienione sa w wymaganiach zarówno niezbednych i dodatkowych. Prosze złozyc jak zostało wymienione w ogłoszeniu;
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko np. starszego inspektora lub inne, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku podpisany przez pracodawcę) i  aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem stanowiska i zakresu wykonywania zadań (obszar wykonywania czynności służbowych);
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony