Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor w Zespole ds. zagospodarowania przestrzennego i strategicznych ocen

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Szczecinie Numer referencyjny: konkurs - st.inspektor do WOPN-OŚ Data publikacji: 04 stycznia 2018 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Zespole do spraw zagospodarowania przestrzennego i strategicznych ocen.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w celu zapewnienia właściwej polityki przestrzennej i strategii rozwoju.
 • Uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej na terenie rezerwatów przyrody i ich otulin, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu oraz istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000 w celu zapewnienia zgodności polityki przestrzennej z przepisami z zakresu ochrony przyrody.
 • Uzgadnianie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych oraz innych dokumentów, których zapisy wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 w celu wskazania organom najważniejszych aspektów z zakresu ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia zarówno podczas sporządzania ww. dokumentów, jak i prognoz, tak aby dokumenty były zgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gwarantowały zrównoważony rozwój województwa.
 • Składanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ochrony przyrody, w celu zapewnienia właściwej polityk przestrzennej gmin.
 • Opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, sektorowych i pozostałych, których realizacja spowoduje znaczące oddziaływanie na obszary NATURA 2000 oraz innych dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem wypełnienia ustawowych kompetencji.
 • Uzgadnianie konieczności przeprowadzenia oraz możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w celu wypełnienia ustawowych kompetencji.

Warunki pracy:
 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych,
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
 • Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego,
 • Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych,
 • Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,
 • Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych,
 • Praca pod presją czasu,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów),
 • Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),
 • W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec),
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w obszarze ochrony przyrody lub środowiska
 • Znajomość ustaw: - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - Prawo ochrony środowiska - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - o ochronie przyrody - Kodeks postępowania administracyjnego - o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i EWMAPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, przyrody lub leśne
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i roli jaką odgrywa ta procedura w ochronie przyrody
 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 15.01.2018
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń zamieszczono na stronie BIP RDOŚ w Szczecinie
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia, są niszczone komisyjnie. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata, odebrane osobiście u pracownika Kadr.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91)4305-220 (Kadry); (91)4305215 (wz.Naczelnika).
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników. Punktacja na sprawdzianie pisemnych, zostaje przedstawiona wszystkim kandydatom przed przystąpieniem do sprawdzianu pisemnego.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony