Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Szczecinie Numer referencyjny: 127913 Data publikacji: 02 października 2023 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w celu zapewnienia właściwej polityki przestrzennej i strategii rozwoju;
 • Uzgadnia projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej na terenie rezerwatów przyrody i ich otulin, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu oraz istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000 w celu zapewnienia zgodności polityki przestrzennej z przepisami z zakresu ochrony przyrody;
 • Uzgadnia zakres informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych oraz innych dokumentów, których zapisy wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 w celu wskazania organom najważniejszych aspektów z zakresu ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia zarówno podczas sporządzania ww. dokumentów, jak i prognoz, tak aby dokumenty były zgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gwarantowały zrównoważony rozwój województwa;
 • Składa wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ochrony przyrody, w celu zapewnienia właściwej polityk przestrzennej gmin;
 • Opiniuje projekty dokumentów planistycznych, sektorowych i pozostałych, których realizacja spowoduje znaczące oddziaływanie na obszary NATURA 2000 oraz innych dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem wypełnienia ustawowych kompetencji;
 • Uzgadnia konieczność przeprowadzenia oraz możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w celu wypełnienia ustawowych kompetencji.

Warunki pracy:

 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym;
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym;
 • Naturalne i sztuczne oświetlenie;
 • Konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy;
 • Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne;
 • Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych;
 • Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym;
 • Wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych;
 • Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych;
 • Praca pod presją czasu;
 • Obiekt przy ul. T. Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda);
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze);
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze i II piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec);
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w obszarze ochrony przyrody lub środowiska;
 • Znajomość ustaw:
  • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
  • o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Prawo ochrony środowiska,
  • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • o ochronie przyrody,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i EWMAPA;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, przyrody lub leśne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody lub środowiska;
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i roli jaką odgrywa ta procedura w ochronie przyrody;
 • Asertywność;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o treści: Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam(em) lub pełniłam(em) służby w organach bezpieczeństwa państwa lub nie byłam(em) współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 11.10.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Wymagane dokumenty muszą byc własnorecznie podpisane i zawierac aktualna datę;
 • Wzór oświadczeń wymaganych w procedurze konkursowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszczono na stronie BIP RDOŚ http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen;
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko np. starszego inspektora lub inne, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku podpisany przez pracodawcę) lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem stanowiska i zakresu wykonywania zadań (obszar wykonywania czynności służbowych);
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • Oferujemy zatrudnienie na podstawie art. 35 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony