Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Główny specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Warszawie Numer referencyjny: 134524 Data publikacji: 01 marca 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania związane z utrzymaniem racjonalnej gospodarki odpadami na terenach zamkniętych w celu wyegzekwowania bezpiecznego dla środowiska i ludzi postępowania z odpadami.
 • Prowadzi postępowania dotyczące usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w celu ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem negatywnie oddziałującym na środowisko i ludzi.
 • Przygotowuje opinie o dokumentach (m. in. o kartach informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), z zakresu jednej z dziedzin ochrony środowiska w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska ich budowy i ekspoloatacji.

Warunki pracy:

  • praca administracyjno - biurowa,

  • praca w terenie,

  • zagrożenie korupcją,

  • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,oświetlenie naturalne i sztuczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami). 00-015 Warszawa Sienkiewicza 3 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska
 • Znajomość ustaw: o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępownia administracyjnego.
 • Umiejętość: obsługi komputera (pakiet MS Office), skuteczna komunikacja, rzetelność i terminowość.
 • Informacja dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku: W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie niezbędne dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. o przykładowej treści: „Oświadczam, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/łam, nie pełniłem/łam służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłem/byłam, współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów".
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 18.03.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

RDOŚ w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony