Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Inspektor w Wydziale Spraw Terenowych w Siedlcach

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Warszawie Numer referencyjny: 75298 Data publikacji: 03 marca 2021 Lokalizacja: Siedlce - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu, Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
 • Wspiera realizację zadań związanych ze sporządzeniem opinii przyrodniczych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także ochrony różnorodności biologicznej i celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i/lub krajobrazowych pozostałych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń i deklaracji w odniesieniu do obszarów Natura 2000 (w tym na potrzeby programów wsparcia finansowego) w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także ochrony różnorodności biologicznej i celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i/lub krajobrazowych pozostałych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i realizacji inwestycji celu publicznego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, planów urządzenia lasu, a także projekty polityk, strategii, planów i programów oraz ich zmian i planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary objęte ochroną w zakresie ustaleń tych planów, w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których ochrony wyznaczono te obszary.
 • Wspiera realizację zadań związanych z uzgadnianiem projektów decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasach drogowych dróg publicznych, z wyjątkiem obcych gatunków topoli.
 • Wspiera realizację zadań związanych z procedurą zgłoszenia oraz wydaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań mogących zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe.
 • Wspiera realizację zadań związanych z archiwizacją akt.
 • Wspiera realizację prac związanych z gromadzeniem dokumentacji dotyczącej obszarów Natura 2000, w tym stanu siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz przetwarzania jej na potrzeby informatycznego systemu GIS .

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • praca administracyjno - biurowa,
 • praca w terenie,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • Lokal w budynku 1-piętrowym może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane toalety).

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów aktów prawnych: Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie ocen strategicznych, Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie ogólnej wiedzy przyrodniczej, w tym znajomość form ochrony przyrody.
 • Umiejętności: komunikatywność, otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, obsługa komputera, w szczególności Pakietu MS Office.
 • Identyfikacja z misją urzędu, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, biologii, leśnictwa, geografii, architektury krajobrazu, rolnictwa, zootechniki, ogrodnictwa.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony przyrody.
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk
 • Umiejętność obsługi: oprogramowania systemu informacji geoprzestrzennej, w szczególności QGIS, posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B.

Termin składania dokumentów: 16.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WSTS.82/7- inspektor,
 • oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ),
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca"
 • tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową, - proponowane wynagrodzenie brutto : 2900 zł.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen. UWAGA Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22/556-56-12.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony